Course Description

FI 316: Personal Financial Planning

กง 316: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

รายละเอียดวิชา

ศึกษาความสําคัญของการวางแผนการเงิน การกําหนดเป้าหมายทางการเงินที่ดีกระบวนการในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การจัดทํางบการเงินส่วนบุคคล ได้แก่ งบดุล งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบประมาณเงินสดส่วนบุคคลอัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินส่วนบุคคล เทคนิคในการสร้างวินัยทางการเงิน การวางแผนการออม แผนการใช้จ่าย แผนการลงทุน แผนการประกันภัย แผนภาษีส่วนบุคคล แผนการเงินหลังเกษียณและการจัดทําแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม

          

 เอกสารประกอบการสอน :

-การวางแผนการเงินส่วนบุคคล/ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ/ 2559

ตำราอ่านประกอบ

·      ไดอารี่การเงิน 365 วันแสนสุข / อัจฉรา โยมสินธุ์ / 2552 / กรุงเทพมหานคร: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

·      การบริหารการเงินส่วนบุคคล / รัชนีกร วงศ์จันทร์ / 2553 / กรุงเทพมหานคร: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

·      การเงินส่วนบุคคล / ศิรินุช อินละคร / 2548 / กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

·      ออมก่อนรวยกว่า / นวพร เรืองสกุล / 2552 / กรุงเทพมหานคร: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

·      รู้จักใช้ เข้าใจเงิน / วรากรณ์  สามโกเศศ / 2550 / กรุงเทพมหานคร: ธนาคารไทยพาณิชย์.

·      Managing your Personal Finances/Joan S. Ryan/2010/ Cengage Learning.

·      Personal Finance/E.Thomas Garman&Raymond E.Forgue/2010/ Cengage Learning.


บทเรียนออนไลน์:

-Thailand Securities Institute (TSI e-Learning): คลิก

 

 

Comments