Group Project

PERSONAL FINANCE DELIVERY

          ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดโครงการ Personal Finance Delivery ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในวิชา กง 316: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล (FI316: Personal Financial planning) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังให้เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและมีวินัยทางการเงิน อันเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า 

               ทั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเรียนรู้ทักษะการทำงานหลายด้านซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สำคัญสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา


นักศึกษาสามารถดูภาพโครงการเพิ่มได้ที่  คลิกนักศึกษาสามารถ Download เอกสารการทำโครงการได้ที่ไฟล์ด้านล่างนี้


ą
Siriwan Wongveeravuti,
Aug 28, 2016, 6:30 AM
ĉ
Siriwan Wongveeravuti,
Aug 31, 2016, 7:13 AM
ĉ
Siriwan Wongveeravuti,
Sep 1, 2016, 9:01 PM
ĉ
Siriwan Wongveeravuti,
Aug 28, 2016, 6:30 AM
ĉ
Siriwan Wongveeravuti,
Aug 28, 2016, 6:30 AM
ĉ
Siriwan Wongveeravuti,
Aug 28, 2016, 6:31 AM
ĉ
Siriwan Wongveeravuti,
Aug 28, 2016, 6:31 AM
ĉ
Siriwan Wongveeravuti,
Aug 28, 2016, 6:31 AM
ĉ
Siriwan Wongveeravuti,
Aug 28, 2016, 6:31 AM
ĉ
Siriwan Wongveeravuti,
Aug 28, 2016, 6:32 AM
ĉ
Siriwan Wongveeravuti,
Aug 28, 2016, 6:32 AM
ĉ
Siriwan Wongveeravuti,
Aug 28, 2016, 6:32 AM
Comments